>KAPAT<
 

Sayın Sakinlerimiz,

Geçen dönemden otomatik sulama/elektrik altyapısı bitirilen ve çimlendirilmeyen yaklaşık 47.000 m2' lik alanın; çimleme faaliyetlerine, alanın hazırlanması ile birlikte 11/05/2016 tarihinde başlanmış ve 06/06/2016 tarihinde bitirilmiştir. Aynı şekilde geçen dönemden otomatik sulama ve elektrik altyapısı tamamlanmayan/eksik kalan yaklaşık 27.000 m2' lik alanın altyapı çalışmalarına başlanılarak bitirilmiş ve bu alanların da çim ekimi çalışmalarına başlanılmıştır. Planlamalarımıza göre, suyumuz yeterli olduğu takdirde bu alanlar Haziran ayı sonuna kadar bitirilecektir. Villa bölgesine bu dönemde su verilemeyecek olup, tüm ortak alanların çimleme işleri bittikten sonra, su arzının/giderinin tesbiti tam olarak ortaya çıkacağından, bu duruma göre villa bölgesinin altyapı çalışmalarına başlanılacak ve bitirilecektir.

 

  
10/06/2016


Sayın Sakinlerimiz; basına da yansıdığı gibi (Hürriyet Gazetesi) sitemizde bulunan ağaçlarımızda salgın hastalıkları(böçeklenme,kurtlanma) önlemek için O.İ.M. personelinin tespit ettıiği hastalıklı, yaşlı ve ömrünü tamamlanmış ağaçların alandan kaldırılmasına başlanılmıştır. Bu uygulama tamamen sağlıklı ağaçlarımızın salgın hastalıklara karşı korunması amacıyla yapılmaktadır. Bilindiği üzere önceki aylarda bu böçeklere karşı yeşil alanlarımıza 10 adet böcek tuzakları ve kuş yuvaları yerleştirilmiştir. Bahar döneminde bu böcek tuzaklarının sayısı 25 adete çıkarılacaktır. Böceklerin üreme dönemi olan bahar ayına kadar sitemizdeki ve orman alanındaki sağlıksız ağaçlar kaldırılacaktır. Gereken yerlere kesilen/kaldırılan ağaç sayısı kadar genç ağaçlar dikilecektir.

  
14/12/2015


Yargıtay 15.Hukuk Dairesi; 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin (2009/475 E.) lehimize verdiği kararı onamıştır. Bilindiği üzere Mesa Aş. ve Kosaş Aş; 2009 yılında sitenin arıtma tesisi/binası ve muhteviyatı ile su depoları ve site sulama altyapısının/üstyapısının  kendilerine ait olduğunu/kendi mülkleri olduğunu iddia etmiş, Toplu Yapı Yönetiminin zor kullanarak/kilitleri kırarak tesislere girdiğini/el koyduğunu beyan ederek tarafımıza iş bu davayı açmıştı. Tesislerin bulunduğu arazi ve binanın  kendilerinin mülkü olduğunu iddia ederek açtığı dava, 17.As. Huk. Mahkemesinde aleyhlerine sonuçlanmış, mahkeme; tesis ve binaların altyapısı/üstyapısı ile kat maliklerine ait olduğu yönünde karar vermişti. Mesa Aş. ve Kosaş Aş. kararın aleyhlerine çıkması üzerine Yargıtaya itiraz etmişti. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Mesa Aş. ve Kosaş Aş. nin itirazlarını yerinde bulmayıp, yerel mahkemenin lehimize verdiği kararı onamıştır. Yargıtay Kararı Hukuk Bölümünde yayınlanacaktır.

  
24/11/2015


Sayın Sakinlerimiz;Bilindiği üzere Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda alt yapımızın yenilenmesi (otomatik sulama sistemi, elektrik direk ve altyapısının değişimi ) işleri mevcut su hatlarımızın durumu, basınçı vbg. özellikleri göz önüne alınarak belli blok çevrelerinden başlamak süretiyle devam etmektedir. Belli bloklardan başlanmasının nedeni sadece teknik gereklilikten kaynaklanmaktadır. İlerleyen günlerde ve bu dönem içerisinde tüm bloklarımızın altyapı çalışmasının bitirilmesi planlanmıştır. İşin geçikmesinin ana nedeni; Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağına C3 Blok Yöneticisi Sayın Yusuf Ziya Bilgin'in serh koyması nedeniyle, yasa gereği 45 gün bekleme zorunluluğunun olmasından dolayıdır. İşlerde geçikme bu nedenle yaşanmıştır. Bu açığı kapamak için kış sezonu gelmeden işleri bitirmek için çaba sarfedilmektedir. Vahşi sulama olarak adlandırılan mevcut sulama altyapımızın değiştirilerek, modern otomatik sulama sistemine geçiş çalışmaları; tamamen kanuni gereklilikten kaynaklanmaktadır.Keyfi bir uygulama değildir. D.S.İ.G.M. 'nün yeraltı sularının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çıkardığı ve bizleri zorunlu kıldığı genelgesine göre; sitemizde sulanabilir 60 dönüm yeşil alanın bulunduğunu ve 60 dönüm alana 450 ton/gün suyun sulama için yeterli olacağını, fazla su talebinin derin su kuyularımızdan temin edilemeyeceğini ve mevcut su kuyularımıza uydudan kontrollu su sayacı takılacağını  bildirmiş ve de akıllı su sayaçlarını kuyularımıza takılmak üzere bizlere satın aldırmıştır. D.S.İ. Akıllı sayaç uygulamasına fiili olarak geçtiğinde bizim kuyularımızdan günde ancak 450 ton su alabilme hakkımız olacaktır. Oysa ki; mevcut vahşi sulama sistemimiz ile tüm site alanımız yazın pik dönemlerde 1100/1200 ton su ile sulanmaktadır. Yasa uygulamaya geçtiğinde altyapımızı değiştirmez isek; yeşil alanımızın  ancak 30 dönümünü yani yarısını sulama imkanımız olacaktır. Bu nedenle su tasarrufu sağlayan ve 450 ton su ile alanımızı sulama imkanına kavuşabileceğimiz otomatık sulama sistemini kurmak/yaptırmak zaruri hale gelmiş, Temsilciler Kurulumuz da bu tehlike karşısında altyapının değişimi işini, karar altına almıştır. Alanda kazı çalışmasının olacağı göz önüne alınarak; su sisteminin kurumu için kazı çalışması yapılırken, elektrik altyapısınında değişiminin daha doğru olacağı ve her iki işin aynı anda yapılarak yap/boz çalışmalarına gerek kalmadan altyapının tümüyle bitirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu dönem; çimlemeye hazır hale getirilen bazı pilot bölgelere, alanda ilk defa denenecek olan susuzluğa/kuraklığa/tuza ve kirece dayanıklı çim çeşiti olan zoysia çim türü küçük bir alanda (500m2) denenmiş ve ekimi gerçekleştirilmiştir.Diğer bir bölgede de başka bir çim çeşiti denenecek olup ,alınan sonuç doğrultusunda Temsilciler Kurulumuzun alacağı karara göre, gelecek dönem tüm alanda çim ekimi yapılacaktır. Ayrıca her yıl Tarim İl Müdürlüğüne 36 ayrı bölgeden alınan numune toprak ve üç adet su kuyumuzdan alınan su örnekleri analiz ettirilmektedir. Analiz raporlarında; sulama suyumuzun sulamaya elverişli olmadığı, aşırı derecede tuz ve kireç içerdiği, toprak analizlerinde ise toprağın fosfor, potasyum, kireç ve tuz değerlerinin aşırı yüksek olduğu, organik madde değerinin sıfır olduğu, toprağın ıslah edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Toprağın altüst edilerek havalandırılması/çapalanması/nadasa bırakılması ve kükürtlenmesi ayrıca sıvı gübrelerinin atılması çalışmaları ,toprağın ıslahına dönük olarak yaptığımız çalışmalardır. Alanın ıslahına dönük yapılan tüm bu çalışmalar esnasında O.İ.M. tarafından tespit edilen kesilmesi ve alandan kaldırılması gerekli görülen, sağlıklı ağaçların hastalanmasına neden olabilecek ağaçlar da alandan kaldırılmaktadır. Kurumuş yaşlı ağaçlardan sağlıklı genç ağaçlara yayılan çeşitli kurtlara/böceklere karşı da kurt/böcek kapanları yetkili personelin belirlediği alanlara yerleştirilecektir.Gösterdiğiniz sabıra ve hoşgörüye teşekkür eder, saygılar sunarız.

  
09/2015


Sayın Sakinlerimiz; site kanalizasyon kanallarının çok sık tıkanmasının ana nedenlerinden en önemlisinin atık yağlar olduğu yapılan çalışmalarda açıkca görülmektedir. Ayrıca suda erimeyen temizlik bezleri/petleri fazlasıyla tıkanıklığa neden olmaktadır. Bu sorun bütçemizde büyük bir bölümü teşkil etmektedir. Ancak en önemli konunun; atık yağların doğayı kirlettiği ve su kirliliğine neden olduğu unutulmamalıdır. Doğaya saygılı davranacağınızı ve bu konuda daha duyarlı davranarak kanalizasyon tıkanıklığına neden olan bu gibi atıklarınızı çöpe atmanızı, kanalizasyon sistemine atmamanızı ve atık yağlarınızı biriktirerek yağ toplama ünitelerine boşatmanızı rica ederiz. Yakın zamanda sitemizin belirli bölgelerine atık yağ toplama üniteleri yerleştirilecektir.

  
04/2015